ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดอดิศร  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๔๗๘ เริ่มแรกเปิดสอนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยอาศัยศาลาวัดเป็นห้องเรียน มีครูใหญ่ชื่อ  นายบุญมี  มีรัตน์ ต่อมาเมื่อพ.ศ.  ๒๔๘๒ พระสงฆ์ ชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับทางราชการสร้างอาคารเอกเทศหนึ่งหลัง  ถึงพ.ศ.  ๒๕๐๒ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมและใน พ.ศ. ๒๕๑๐ สร้างอาคารแบบ   ๐๑๗ โดยพันโทพระวรสุนทโรสถบริจาคเงินหนึ่งแสนบาทสมทบราชการอีกหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท สร้างเสร็จเมื่อ วันที่   ๙ มีนาคม  ๒๕๑๑  ต่อมาวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๑๒ ได้สร้างอาคารประกอบอีกหนึ่งหลัง เพื่อจะทำเป็นห้องสมุด โดยเจ้าอาวาสวัดอดิศร  พระอธิการสายหยุด  อทฺฒทมฺโต  ต่อมาได้รับงบประมาณจากตำบลบึงทองหลางกั้นฝาห้องชั้นล่างและเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมปลาย ในปีพ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก    พ.ศ. ๒๕๒๓ นายไสว ชมพูนุช ซึ่งเป็นครูใหญ่เกษียณอายุราชการ  มีนายสุชาติ  วงษ์ทองคำ  มาเป็นครูใหญ่แทน   และในปีพ.ศ. ๒๕๓๑ นายวีระ รื่นสุข ย้ายมาเป็นครูใหญ่  และพ.ศ.  ๒๕๓๔  นายเฉลียว  อารีย์  ได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน  ต่อมา วันที่   ๑๓ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๐ นายธงชัย  ค้อโนนแดง  ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน  และในวันที่   ๙ มกราคม  ๒๕๔๕ นายสุรชัย  ภิญโญชีพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดอดิศรแทนนายธงชัย  ค้อโนนแดง และมีเหตุขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารจัดการในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จึงมอบหมายให้นายวินัย  ยงเขตการณ์  ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอลำลูกกามาปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนวัดอดิศรอีกตำแหน่งหนึ่ง  พร้อมกับมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  ๒ จำนวนสองท่านมาปฏิบัติการสอนนักเรียนด้วย คือ นางจารุรัตน์  เข็มลายและนายโกวิท  นาราช   ต่อมาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายวัชระธรรม  จอมสืบ  ศึกษานิเทศก์ ๖ มาปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนวัดอดิศรอีกตำแหน่งหนึ่ง  และในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  นายชณวรรธ  พรหมประสาธน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อมาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นายสิงหล  โรยทองคำ ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ และนายสกล   พึ่งสกุลได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอดิศร เมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึง  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  นางนงนุช  สุวรรณะรุจิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  โดยมีข้าราชการครูปฏิบัติการสอนจำนวน  ๔ คนและมีครูขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางดูแลเด็กอนุบาลสามขวบ ๑ คน มีนักการภารโรง ๑ และมีครูอัตราจ้าง ๑ คน จึงมีบุคลากรในโรงเรียนจำนวน ๘ คน
          ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  นางนงนุช  สุวรรณะรุจิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอดิศร  ได้เกษียณอายุราชการ  หลังจากนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนจึงไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน  ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๒  จึงได้แต่งตั้งนางสาวเบญจภา  งามเลิศรักษ์กุล  ครูโรงเรียนวัดอดิศร  รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    ปัจจุบันมีข้าราชการครูปฏิบัติการสอนจำนวน  ๔ คน  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ๑ คนพนักงานราชการ ๑  คน ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  คน  และมีนักการภารโรง ๑ จึงมีบุคลากรในโรงเรียนจำนวน 10 คน