วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดอดิศรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย รู้เท่าทันเทคโนโลยี ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง