พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
     พันธกิจ
1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างมีคุณภาพ
2. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามความถนัดเป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ พัฒนาผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดการเรียนให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
6. พัฒนาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
9. พัฒนาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพตลอดจนให้ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
10. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอื้อต่อพัฒนาการตามช่วงวัยและส่งเสริมความความถนัดและความต้องการของผู้เรียน
      
 
    เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนก่อนประถมศึกษาและระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบ สนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ