พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
ภารกิจ
  1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  จัดทำแผนการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่ผู้เรียนโดยการส่งเสริมความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการ
          3.   เฝ้าระวังดูแลสุขภาพ  การรับประทานอาหารที่มีคุณค่า  การดื่มนมอย่างสม่ำเสมอ
          4.   จัดหาและทำสื่อ  แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เหมาะสมและหลากหลาย
          5.   มีการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
          6.    ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการจัด               
                การศึกษา
          7.   ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น   ผู้ปกครองและชุมชน  เพื่อระดมความคิด
                ทรัพยากรมาบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 
เป้าหมายของโรงเรียน
1.  ด้านงานบุคลากร
     1.1  พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้ มีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ
     1.2  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการแสวงหาความรู้ ทักษะ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง 
           มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ
     1.3  เสริมสร้างความรัก สามัคคี ยกย่องให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
2.  ด้านงานบริหารทั่วไป
     2.1 ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
     2.2 ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารเรียน อาคารประกอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     2.3พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลรักษา
     2.4 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและสะดวกในการจัดการเรียนรู้และใช้อย่างประหยัด
     2.5 ชุมชนและผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
     2.6 มีการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการวางแผน การนิเทศติดตามผล ให้เป็นปัจจุบัน สะดวก 
          รวดเร็ว และคล่องตัว บรรลุภารกิจหลักของโรงเรียน
     2.7 มีระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความเข้าใจอันดี และเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง
          ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.  ด้านงานวิชาการ
     3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่น
     3.2 จัดทำแผนการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3.3 พัฒนา จัดทำ/จัดหา สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ ให้ใช้ได้สะดวก และเป็นปัจจุบัน
     3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยของผู้เรียน
     3.5 ส่งเสริมการแสดงออกด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
     3.6 มีการบันทึกและประเมินผลผู้เรียนรายบุคคลและพัฒนาตามศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง
4.  ด้านงานงบประมาณ
     4.1 โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
     4.2 บันทึกข้อมูล เอกสารด้านการเงินและพัสดุ ให้ถูกต้อง ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
     4.3 จัดเก็บเอกสารข้อมูล  อย่างเป็นระบบ หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา