โรงเรียนวัดอดิศร
2หมู่ที่ 1 บ้านคลอง 11  ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ -
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

          จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  รวม  73  คน
          ( ณ วันที่ 10   ตุลาคม  2562 )
ระดับชั้นเรียน   .2 .3 รวม .1 .2 .3 .4 .5 .6
จำนวนห้อง   1 1 1 1 1 1 1 1 1
เพศ ชาย 3 2 5 6 6 6 4 7 5
หญิง 5 3 8 - 6 6 5 3 6
รวม   8 5 13 6 12 12 9 10 11