ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

          จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  รวม  66  คน
          ( ณ วันที่ 10   พ.ย.  2565 )
ระดับชั้นเรียน   .2 .3 รวม .1 .2 .3 .4 .5 .6
จำนวนห้อง   1 1 1 1 1 1 1 1 1
เพศ ชาย 2 3 5 7 2 3 4 8 6
หญิง 2 6 8 2 4 3 3 5 5
รวม   4 9 13 9 6 6 8 13 11