ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

          จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  รวม  76  คน
          ( ณ วันที่ 10   พ.ย.  2562 )
ระดับชั้นเรียน   .2 .3 รวม .1 .2 .3 .4 .5 .6
จำนวนห้อง   1 1 1 1 1 1 1 1 1
เพศ ชาย 3 2 5 6 6 7 4 8 5
หญิง 5 3 8 1 6 6 5 3 6
รวม   8 5 13 7 12 13 9 11 11