คณะผู้บริหาร

นายนิรัน นิลทองหลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กุล
หัวหน้างานบุคคล

นางสาวกัญญาภัค ประจันทัง
หัวหน้างานทั่วไป

นางสาววิภารัตน์ พลเสน
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวปรีชานุช ชื่นเชาวกิจ
หัวหน้างานงบประมาณ