กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542

2 .พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

4.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

6.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

7.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

8.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547

9.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

10 .พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

11 .พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

12.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

13 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

14  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

15.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

16.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

17.พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

18.พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

19.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

20.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร