ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี มีรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2478-2502
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว ชมพูนุช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ วงษ์ทองคำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ รื่นสุข
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว อารีย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย ค้อโนนแดง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย ภิญโญชีพ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ยงเขตรการณ์
ตำแหน่ง : ผช.หน.ปอ.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระธรรม จอมสืบ
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายชณวรรธ พรหมประสาธน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงหล โรยทองคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสกล พึ่งสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐรินทร์ ศิริจรูญเรือง
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2559
ชื่อ-นามสกุล : นางนงนุช สุวรรณะรุจิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กุล
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรัน นิลทองหลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสถาพร ภูทองก้าน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน