โรงเรียนวัดอดิศร
2หมู่ที่ 1 บ้านคลอง 11  ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ -
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๑ ต.ค. – ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมผู้ปกครอง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒