โรงเรียนวัดอดิศร
2หมู่ที่ 1 บ้านคลอง 11  ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ -
คณะผู้บริหาร

นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววิภารัตน์ พลเสน
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวปรีชานุช ชื่นเชาวกิจ
หัวหน้างานงบประมาณ

นางสาวกัญญาภัค ประจันทัง
หัวหน้างานทั่วไป