คณะผู้บริหาร

นางสาวสถาพร ภูทองก้าน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กุล
ครู คศ.2

นางสาวกัญญาภัค ประจันทัง
ครู คศ.1

นางสาวปรีชานุช ชื่นเชาวกิจ
ครู คศ.1

นายชัยยศ กล่ำถึก
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติกาญจน์ วะละ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสำรวย สิทธิวงษา
ครูผู้ช่วย

นายนราธิป คันฉ่อง
พนักงานราชการ

นางสาวสุพิชญา แสนเทพ
ครูอัตราจ้าง

นายนพสิทธิ์ พุทธบรรจง
ครูอัตราจ้าง