คณะผู้บริหาร

นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววิภารัตน์ พลเสน
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวปรีชานุช ชื่นเชาวกิจ
หัวหน้างานงบประมาณ

นางสาวกัญญาภัค ประจันทัง
หัวหน้างานทั่วไป