คณะผู้บริหาร

นางสาวสถาพร ภูทองก้าน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กุล
รักษาการโรงเรียนวัดอดิศร

นางสาวกัญญาภัค ประจันทัง
หัวหน้างานทั่วไป

นางสาวปรีชานุช ชื่นเชาวกิจ
หัวหน้างานงบประมาณ