โรงเรียนวัดอดิศร
2หมู่ที่ 1 บ้านคลอง 11  ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ -
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิภารัตน์ พลเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ