กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิภารัตน์ พลเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ