ผู้บริหาร

นางสาวสถาพร ภูทองก้าน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/10/2019
ปรับปรุง 19/11/2022
สถิติผู้เข้าชม 182495
Page Views 208967
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลธัญวิทยา ธัญบุรี
2 โรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ์ ธัญบุรี
3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี
4 โรงเรียนวัดสระบัว บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0-2546-1294
5 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี
6 โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี
7 โรงเรียนวนิษา บึงยี่โถ ธัญบุรี
8 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี
9 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
10 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2533-1099 โทรสาร 0-2533-0289
11 โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
12 โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
13 โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
15 โรงเรียนอนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
16 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
17 โรงเรียนทองพูลอุทิศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
18 โรงเรียนบรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
19 โรงเรียนศิริศึกษา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
20 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
21 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
22 โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
23 โรงเรียนอุดมวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
24 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2997-0593, 0-2531-3058
25 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 025674564
26 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
27 โรงเรียนธัญรัตน์ รังสิต ธัญบุรี
28 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา รังสิต ธัญบุรี
29 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี 0-25771176
30 โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา รังสิต ธัญบุรี
31 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี
32 โรงเรียนวัดนาบุญ ลำผักกูด ธัญบุรี
33 โรงเรียนกานต์บดี ลำผักกูด ธัญบุรี
34 โรงเรียนตวงพรวิทยา ลำผักกูด ธัญบุรี 02-905-3421-2
35 โรงเรียนอนุบาลธราดล ลำผักกูด ธัญบุรี
36 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ลำผักกูด ธัญบุรี
37 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา ลำลูกกา
38 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา 0-2536-6904
39 โรงเรียนสีวลี คูคต ลำลูกกา 02-536-7734
40 โรงเรียนอนุบาลวนาเวศม์ คูคต ลำลูกกา
41 โรงเรียนไกรลาศศึกษา คูคต ลำลูกกา
42 โรงเรียนระเบียบวิทยา คูคต ลำลูกกา
43 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต คูคต ลำลูกกา
44 โรงเรียนพัฒนาวิทยา คูคต ลำลูกกา
45 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คูคต ลำลูกกา
46 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คูคต ลำลูกกา
47 โรงเรียนประสานมิตร คูคต ลำลูกกา
48 โรงเรียนบุญญาทรศึกษา คูคต ลำลูกกา
49 โรงเรียนศรีจิตรา คูคต ลำลูกกา
50 โรงเรียนขจรเนติยุทธ คูคต ลำลูกกา
51 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ คูคต ลำลูกกา
52 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คูคต ลำลูกกา
53 โรงเรียนสวนอักษร คูคต ลำลูกกา
54 โรงเรียนร่วมจิตประสาท บึงคอไห ลำลูกกา
55 โรงเรียนวัดโสภณาราม บึงคอไห ลำลูกกา
56 โรงเรียนอนุบาลประทีป บึงคอไห ลำลูกกา
57 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห ลำลูกกา 021473538
58 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไห ลำลูกกา
59 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี บึงคอไห ลำลูกกา
60 โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง บึงคำพร้อย ลำลูกกา
61 โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน บึงคำพร้อย ลำลูกกา
62 โรงเรียนเปรมฤทัย บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-9974886
63 โรงเรียนวัดเกตุประภา บึงคำพร้อย ลำลูกกา 025772346
64 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา บึงคำพร้อย ลำลูกกา
65 โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-569-1984
66 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม บึงคำพร้อย ลำลูกกา
67 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ บึงทองหลาง ลำลูกกา
68 โรงเรียนวัดทศทิศ บึงทองหลาง ลำลูกกา
69 โรงเรียนกลางคลองสิบ บึงทองหลาง ลำลูกกา
70 โรงเรียนวัดสุวรรณ บึงทองหลาง ลำลูกกา 025495209
71 โรงเรียนวัดอดิศร บึงทองหลาง ลำลูกกา -
72 โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง บึงทองหลาง ลำลูกกา
73 โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม ลำลูกกา
74 โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา 02-149-6468
75 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พืชอุดม ลำลูกกา
76 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย ลำลูกกา
77 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา 025332298
78 โรงเรียนวัดคลองชัน ลาดสวาย ลำลูกกา 02-533-2344
79 โรงเรียนวัดธัญญะผล ลำลูกกา ลำลูกกา 0-2193-5397
80 โรงเรียนเจริญดีวิทยา ลำลูกกา ลำลูกกา
81 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง ลำลูกกา ลำลูกกา
82 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา
83 โรงเรียนวัดลานนา ลำลูกกา ลำลูกกา
84 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ลำลูกกา 021944575
85 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ลำลูกกา 02 - 5631014 , 02 - 5631227
86 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำไทร ลำลูกกา 0-2549-2034
87 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำไทร ลำลูกกา 025631061
88 โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ลำไทร ลำลูกกา
89 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ นพรัตน์ หนองเสือ
90 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ
91 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ
92 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ
93 โรงเรียนวัดเจริญบุญ บึงกาสาม หนองเสือ
94 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง บึงกาสาม หนองเสือ
95 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม บึงกาสาม หนองเสือ 02-150-5660
96 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ บึงกาสาม หนองเสือ
97 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ บึงชำอ้อ หนองเสือ
98 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ บึงชำอ้อ หนองเสือ 0-2904-6343
99 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม บึงชำอ้อ หนองเสือ
100 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ
101 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ
102 โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ 0632461059
103 โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ
104 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ
105 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ
106 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ 089-4913204
107 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ศาลาครุ หนองเสือ
108 โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา ศาลาครุ หนองเสือ
109 โรงเรียนวัดปทุมนายก ศาลาครุ หนองเสือ
110 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ หนองสามวัง หนองเสือ -
111 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง หนองเสือ
112 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" หนองสามวัง หนองเสือ
113 โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ 021-153-5889
114 โรงเรียน​ราษฎร์​สงเคราะห์​วิทยา​ หนองสามวัง หนองเสือ
115 โรงเรียนวัดโปรยฝน หนองสามวัง หนองเสือ 029058962
116 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ หนองสามวัง หนองเสือ
117 โรงเรียนพุทธารักษ์ หนองสามวัง หนองเสือ